Υλοποίηση Διαδικτυακού Τόπου Ενημέρωσης Πολιτών στα πλαίσια του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020»

Το έργο αφορά τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς των πολιτών, για την πληροφόρηση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Πράξεων και Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα είδη των στοιχείων που είναι σε θέση να εντοπιστούν, περιλαμβάνουν:

  • Στοιχεία καταλόγου έργων και τεχνικά δελτία πράξεων (έργα υποδομών και κρατικές ενισχύσεις) 
  • Αποφάσεις Ένταξης Διαχειριστικών Αρχών /Ενδιάμεσων Φορέων
  • Στοιχεία χρονοδιαγράμματος σε διάφορα επίπεδα
  • Στοιχεία θεσμικού πλαισίου, στοιχεία διαγωνισμού για την ανάθεση των έργων
  • Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  • Στοιχεία απόκτησης εδαφικών εκτάσεων και απαλλοτριώσεων όπου απαιτείται
  • Στοιχεία ολοκλήρωσης έργων
  • Στοιχεία χωροθέτησης έργων
Το έργο υλοποιήθηκε για την INTRASOFT INTERNATIONAL α.ε
PROJECTS

INTERREG III B ARCHIMED, ByHeriNet

INTERREG III B ARCHIMED, ByHeriNet Ολοκλήρωση του δικτυακού τόπου byherinet.avmap.gr. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος byherinet.avmap.gr του έργου INTERREG III B ARCHIMED, ByHeriNet Φορέας ανάθεσης: Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών,

Περισσότερα »
PROJECTS

Υπηρεσία υποστήριξης και επικαιροποίησης Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών GIS Δήμου Παλλήνης

Υπηρεσία υποστήριξης και επικαιροποίησης Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών GIS Δήμου Παλλήνης Το έργο αφορά την υποστήριξη, επικαιροποίηση και επέκταση της πλατφόρμας ολοκληρωμένων υπηρεσιών προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των

Περισσότερα »
PROJECTS

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Περισσότερα »
PROJECTS

COST Action C22

COST Action C22 Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.urbanflood.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.urbanflood.org του έργου COST Action C22. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Δράσης COST Action C22 Έτος υλοποίησης: 2009

Περισσότερα »