Ολοκληρωμένο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου Γαλατσίου

 

Για τον Δήμο Γαλατσίου έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο ΓΠΣ σύστημα. Αρχικά υλοποιήθηκε η Μελέτη του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και των Εφαρμογών του Συστήματος.

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα ειδικά λογισμικά, αναπτύχθηκαν οι εφαρμογές και έγινε η παραμετροποίηση και ο έλεγχος του συστήματος. Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν αφορούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες και περιλαμβάνουν υποσυστήματα Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών, υποσύστημα Οδηγού Πόλης και Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Οδικού Δικτύου, Διαχείρισης Στόλου οχημάτων και Διαχείρισης Πολεοδομικών Δεδομένων. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν τα ψηφιακά υπόβαθρα του πολεοδομικού ιστού του Δήμου και εισάχθηκαν στο ΓΠΣ σύστημα. Ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε στη χρήση των παραπάνω εφαρμογών. Μετά την εγκατάσταση των εφαρμογών και την εκπαίδευση, μεσολάβησε μια περίοδος παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Πριν από την οριστική παραλαβή του έργου,  η εταιρεία υλοποίησε δράσεις προβολής και δημοσιότητας με οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και με την διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού.
Έτος υλοποίησης: 2009