Ενημερωτικοί χάρτες ΕΛΤΑ των νήσων Ρόδος και Κρήτη

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανέθεσαν στην εταιρία τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών για τις περιοχές της Κρήτης και της Ρόδου.

Κατασκευάστηκαν υψηλής ανάλυσης εικόνες στις οποίες απεικονίζονταν διάφορες τουριστικές θέσεις καθώς και όλα τα πρακτορεία και τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στις περιοχές αυτές πάνω σε έγχρωμο χάρτη αναγλύφου, ο οποίος αποτελούσε το υπόβαθρο. Οι χάρτες αυτοί ήταν διαθέσιμοι εκτός από ψηφιακή και σε έντυπη μορφή. Η διανομή των χαρτών έγινε σε 135.000 ανάτυπα για το χάρτη της Ρόδου και σε 215.000 ανάτυπα για το χάρτη της Κρήτης. Τέλος, οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ και χρήστες του ΓΠΣ εκπαίδευτηκαν στη χρήση του αποκτώντας όχι μόνο επαρκή εξοικείωση με τη χρήση και τη διαχείριση των επιπέδων πληροφορίας που αναπτύχθηκαν αλλά απέκτησαν και τις απαραίτητες βασικές γνώσεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της γεωπληροφορικής ειδικότερα.


Έτος υλοποίησης: 2006