Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Νέας Αγχιάλου

Για τον Δήμο Νέας Αγχίαλου αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του δήμου όσο και των πολιτών του.

Κατά την προκαταρκτική φάση του έργου αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμήθηκαν οι ανάγκες όλων των ομάδων των χρηστών του συστήματος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ψηφιοποίηση των πρωτογενών δεδομένων και αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων. Στα πλαίσια των δράσεων προβολής του έργου διανεμήθηκε έντυπος τουριστικός χάρτης συντελώντας τόσο στην ενημέρωση των πολιτών για το νέο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου όσο και στην εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες.


Έτος υλοποίησης: 2004 – 2005