Πρόγραμμα υποτροφιών

1. Είδη υποτροφιών

– Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό

– Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (MSc και PhD)

– Υποτροφίες έρευνας μικρής διάρκειας (έως 6 μηνών)

2. Προϋποθέσεις

Ο σπουδαστής / σπουδάστρια θα πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, να μην έχει συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας, να μην έχει άλλη χρηματοδότηση για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να έχει αξιοσημείωτη πορεία σπουδών και σημαντικούς στόχους για μελλοντική αξιοποίηση των γνώσεων που θα λάβει με τη χρήση της υποτροφίας. Ειδικότερα θα πρέπει να έχει:

– Λάβει τους προηγούμενους τίτλους εκπαίδευσης με βαθμό μεγαλύτερο του 7/10 (ή της αντιστοιχίας)

– Λάβει το ανώτερο πτυχίο τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

– Λευκό ποινικό μητρώο

3. Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση κάθε υποψηφίου θα γίνει επί τη βάσει του αναλυτικού προϋπολογισμού εξόδων σπουδών που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης και για όσα έξοδα θεωρηθούν επιλέξιμα. Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα είναι κατά μέγιστο το 60% του κόστους σπουδών. Η ανώτατη χρηματοδότηση κάθε υποψηφίου θα ανέρχεται στα 6.000€ ετησίως ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως παρακρατήσεις, φόροι κλπ.

4. Υποβολή αίτησης

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του ταχυδρομικά στην διεύθυνση των γραφείων του ομίλου AVMap, προς το Τμήμα Έρευνας και Γεωπληροφορικής, καθόλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνον μία φορά. Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από:

– Βιογραφικό σημείωμα

– Αναλυτική περιγραφή του σχεδίου εκπαίδευσης, των στόχων και του τρόπου αξιοποίησης των σπουδών

– Αναλυτική πρόβλεψη του κόστους σπουδών

– Απόδειξη του τρόπου κάλυψης των εξόδων (τουλάχιστον 40%) που δεν θα καλυφθούν από την υποτροφία

– Τρεις συστατικές επιστολές

– Αποδεικτικό αποδοχής φοίτησης (για MSc και PhD)

– Λοιπά δικαιολογητικά που συμπληρώνουν τα προσόντα του υποψηφίου

SOCIAL IMPACT

Εταιρική ευθύνη

EURINFO GSI: Επιτυχής η 1η χρονιά στην Κύπρο Έκλεισε το 1ο έτος λειτουργίας της EURINFO GSI, με σημαντική επιτυχία.Το 2010 η Eurinfo υλοποίησε 4 συμβάσεις

Περισσότερα »
SOCIAL IMPACT

Χορηγίες – Δωρεές

EURINFO GSI: Επιτυχής η 1η χρονιά στην Κύπρο Έκλεισε το 1ο έτος λειτουργίας της EURINFO GSI, με σημαντική επιτυχία.Το 2010 η Eurinfo υλοποίησε 4 συμβάσεις

Περισσότερα »