Χορηγίες - Δωρεές

1. Χορηγίες για την οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων

Άξονες χρηματοδότησης

 • Συνέδρια
 • Ημερίδες
 • Μεταπτυχιακά προγράμματα
 • Εκπαιδευτικές δράσεις (εκδόσεις, training schools, εκδρομές)

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση κάθε πρότασης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η ανώτατη χρηματοδότηση κάθε πρότασης θα ανέρχεται στα 3.000€, με εξαίρεση τα μεταπτυχιακά προγράμματα όπου μπορεί να ανέλθει στα 15.000€, ποσά στα οποία συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως παρακρατήσεις, φόροι κλπ.

2. Δωρεές προς δημόσιους φορείς (Τοπική αυτοδιοίκηση, ερευνητικά ιδρύματα)

Άξονες χρηματοδότησης

 • Αγορά επιστημονικού εξοπλισμού
 • Προστασία / αναβάθμιση περιβάλλοντος
 • Αναβάθμιση ποιότητας ζωής του πολίτη
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

3. Χορηγίες για τη διεξαγωγή έρευνας

Θεματικοί άξονες

 • Γεωπιστήμες
 • Γεωπληροφορική
 • Πληροφορική

Προϋποθέσεις

 • Να υπάρχει σαφώς προσδιορισμένο και αξιοποιήσιμο τελικό αποτέλεσμα.
 • Να υπάρχει σαφές και αναλυτικό σχέδιο προϋπολογισμού ανά φάσεις υλοποίησης.
 • Να υπάρχει ικανό βιογραφικό που να αποδεικνύει την ικανότητα (διοικητική και ερευνητική) του ερευνητή ή της ομάδας.
 • Η υποβολή να γίνει από μεμονωμένο ερευνητή (κάτοχο MSc/ PhD) ή ομάδα ερευνητών με επικεφαλής συντονιστή.
 • Το αποτέλεσμα της μελέτης δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Ομίλου.
 • Η μελέτη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί και από άλλους φορείς.
 • Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει άνω της μίας πρότασης και κάθε επιμέρους μελετητής δύναται να συμμετέχει σε περισσότερες ομάδες.
 • Οι προτάσεις δύνανται να υποβληθούν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
 • Οι επιλεγείσες ομάδες θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με τον Όμιλο.
 • Οι επιλεγείσες ομάδες θα κάνουν παρουσίαση των πορισμάτων τους σε ειδική ημερίδα που θα διοργανώσει ο Όμιλος εντός του επόμενου έτους.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση κάθε έργου/ μελέτης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η ανώτατη χρηματοδότηση κάθε μελέτης μπορεί να είναι από 3.000€ έως 30.000€, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως παρακρατήσεις, φόροι κλπ.

Αξιολόγηση – Επιλογή

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική για το σκοπό αυτό Επιστημονική Επιτροπή του Ομίλου. Η επιστημονική επιτροπή θα προβεί κατά την κρίση της στην επιλογή έως και 3 μελετών, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κατά το έτος 2011.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση research@avmap.gr αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να  καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μαζί με όσα άλλα συμπληρωματικά έγγραφα κριθούν απαραίτητα.

SOCIAL IMPACT

Εταιρική ευθύνη

EURINFO GSI: Επιτυχής η 1η χρονιά στην Κύπρο Έκλεισε το 1ο έτος λειτουργίας της EURINFO GSI, με σημαντική επιτυχία.Το 2010 η Eurinfo υλοποίησε 4 συμβάσεις

Περισσότερα »