Το Τμήμα Χρηματοδοτήσεων της εταιρεία AVMap GIS A.E. (μέλος του Ελληνικού ομίλου AVMap), έχει μία διαρκή ανοδική πορεία από το 2003. Σήμερα συνεργαζόμαστε και εξυπηρετούμε περισσότερους από 120 πελάτες, κυρίως στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αλλά και στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου, διατηρώντας ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 775 φορέων. Εξειδικευμένοι συνεργάτες αναλύουν τις ανάγκες σας, συντάσσουν τεχνικά δελτία και φακέλους χρηματοδότησης για προσκλήσεις του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Τι δεν είμαστε

 • Δεν παρέχουμε απρόσωπες μαζικές υπηρεσίες.
 • Δεν παρήγαμε, ούτε και θα παράγουμε μαζικές τυποποιημένες υπηρεσίες.
 • Δεν στήνουμε business plans με τα ίδια γραφήματα για όλη την Ελλάδα.

Τι είμαστε

 • Διαχειριζόμαστε έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς (ΕΣΠΑ) και κοινοτικούς πόρους πάνω από 10 έτη.
 • Εξειδικευτήκαμε στο να κατανοούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
 • Εξειδικευτήκαμε στην επίλυση των προβλημάτων σας.
 • Συζητάμε μαζί σας για να διασφαλίσουμε την ταύτιση στόχων.

Τι κάνουμε για εσάς

 • Παρακολουθούμε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου
 • Μεσολαβούμε στην επικοινωνία με την κοινοπραξία και τη διαχειριστική αρχή
 • Ελέγχουμε τη συνάφεια και την επιλεξιμότητα των δαπανών
 • Υποστηρίζουμε την προετοιμασία για τους επιτόπιους ελέγχους
 • Συντάσσουμε τις ενδιάμεσες εκθέσεις αναφορών προόδου
 • Συντάσσουμε την τελική έκθεση του έργου
 • Παρακολουθούμε τις διαδικασίες πιστοποίησης και πληρωμών από την προκαταβολή μέχρι την αποπληρωμή.
 • Συνεργαζόμαστε με τους ορκωτούς λογιστές και τους εξωτερικούς αξιολογητές