Το Τμήμα Χρηματοδοτήσεων της εταιρεία AVMap GIS A.E. (μέλος του Ελληνικού ομίλου AVMap), έχει μία διαρκή ανοδική πορεία από το 2003. Σήμερα συνεργαζόμαστε και εξυπηρετούμε περισσότερους από 120 πελάτες, κυρίως στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αλλά και στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου, διατηρώντας ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 775 φορέων. Εξειδικευμένοι συνεργάτες αναλύουν τις ανάγκες σας, συντάσσουν τεχνικά δελτία και φακέλους χρηματοδότησης για προσκλήσεις του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Πως μπορούμε να συντάσσουμε προτάσεις για κάθε γνωστικό αντικείμενο

Η ομάδα σύνταξης των προτάσεων έχει βαθιά εμπειρία στην μετατροπή της ιδέας σας σε άρτια πρόταση. Η ιδέα είναι δική σας. Οι ανάγκες είναι δικές σας. Το έργο θα είναι δικό σας. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να αξιολογηθεί η ιδέα σας θετικά, είτε χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, είτε από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 • Θέτουμε τον προβληματισμό και τους στόχους
 • Μελετάμε την ιδέα και αναλύουμε τις απαιτήσεις υλοποίησής της
 • Βρίσκουμε τους κατάλληλους εταίρους
 • Αποτυπώνουμε τον ρόλο και την συμπληρωματικότητα των εταίρων
 • Αναπτύσσουμε την οργανωτική δομή των ανθρώπινων πόρων
 • Ορίζουμε σαφές χρονοδιάγραμμα με φάσεις, υποφάσεις και ορόσημα
 • Συζητάμε για μετρήσιμα αποτελέσματα και δείκτες
 • Αξιολογούμε τους κινδύνους έως την υποβολή της πρότασης και κατά την υλοποίηση του έργου
 • Εξετάζουμε την ωριμότητα του φορέα, την στάθμιση της ιδέας στον φορέα, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Συγγράφουμε την πρόταση
 • Διενεργούμε έρευνα αγοράς για τις δαπάνες
 • Κατασταλάζουμε σε ρεαλιστική κατανομή του προϋπολογισμού ανά εταίρο, ανά δραστηριότητα και ανά κατηγορία δαπάνης
 • Συγκεντρώνουμε τα δικαιολογητικά
 • Προχωράμε σε διορθωτικές ενέργειες
 • Επανελέγχουμε τον φάκελο της πρότασης
 • Το σημαντικότερο, καταθέτουμε έναν ολοκληρωμένο φάκελο με αξιώσεις έγκρισης της χρηματοδότησης.

Προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή φακέλου πρότασης

 • Αποδελτίωση της πρόσκλησης
 • Σχεδιασμός της ιδέας βάσει των απαιτήσεων της επιχείρησης
 • Δικτύωση της επιχείρησης, καθώς και τη σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, φορέων Ε&Τ κ.ά.
 • Επικοινωνίες με τα μέλη της κοινοπραξίας, τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, τη Διαχειριστική Αρχή
 • Ολοκληρωμένη προετοιμασία των φακέλων
 • των δικαιολογητικών
 • της τεχνικής περιγραφής
 • της οικονομικής μελέτης

Είμαστε δίπλα

 • στην Τεχνική Υπηρεσία
 • στη Δ/νση Πολεοδομίας
 • στη Δ/νση Περιβάλλοντος
 • στη Δ/νση Τουρισμού
 • στη Δ/νση Προγραμματισμού
 • στη Δ/νση Ηλεκτροφωτισμού
 • στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Ζωνών
 • στους Συλλόγους Προστασίας & Ανάπτυξης
 • στους Φορείς Διαχείρισης και Ανάπλασης Ποταμών
 • στους Οργανισμούς Λιμένων
 • στους Φορείς Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς
 • στις Εφορείες Αρχαιοτήτων
 • στην επιχείρηση
 • στην ερευνητική ομάδα