Υποβολή αίτησης

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του ταχυδρομικά στην διεύθυνση των γραφείων του ομίλου AVMap, προς το Τμήμα Έρευνας και Γεωπληροφορικής, καθόλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνον μία φορά. Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από:

- Βιογραφικό σημείωμα

- Αναλυτική περιγραφή του σχεδίου εκπαίδευσης, των στόχων και του τρόπου αξιοποίησης των σπουδών

- Αναλυτική πρόβλεψη του κόστους σπουδών

- Απόδειξη του τρόπου κάλυψης των εξόδων (τουλάχιστον 40%) που δεν θα καλυφθούν από την υποτροφία

- Τρεις συστατικές επιστολές

- Αποδεικτικό αποδοχής φοίτησης (για MSc και PhD)

- Λοιπά δικαιολογητικά που συμπληρώνουν τα προσόντα του υποψηφίου