Στα πλαίσια της έως σήμερα συνεργασίας μας με το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, έχουμε αποδελτιώσει και οπτικοποιήσει 1019 δράσεις προϋπολογισμού 43,3 εκ.€, οι οποίες περιλαμβάνουν 4991 βήματα υλοποίησης και αναλύονται σε 358 προμήθειες, 50 μελέτες, 98 τεχνικά έργα, 268 υπηρεσίες, 149 επισκευές-συντηρήσεις και 94 εκδηλώσεις που υλοποίησαν οι υπηρεσίες του Δήμου στο σύνολό τους!