Στις 10.01.2015 κατακυρώθηκε στην AVMap GIS A.E. ο διαγωνισμός που αφορά στην “προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο Αιγάλεω”.

Η συνολική αξία υλοποίησης του έργου στις 81.100,00€ πλέον Φ.Π.Α.