Στις 10.12.2013 κατακυρώθηκε στην AVMap GIS A.E. ο διαγωνισμός με αντικείμενο την “προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο Πάρου”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 33.350,00€ πλέον Φ.Π.Α.