Το έργο αφορά τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς των πολιτών, για την πληροφόρηση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Πράξεων και Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα είδη των στοιχείων που είναι σε θέση να εντοπιστούν, περιλαμβάνουν:

  • Στοιχεία καταλόγου έργων και τεχνικά δελτία πράξεων (έργα υποδομών και κρατικές ενισχύσεις) 
  • Αποφάσεις Ένταξης Διαχειριστικών Αρχών /Ενδιάμεσων Φορέων
  • Στοιχεία χρονοδιαγράμματος σε διάφορα επίπεδα
  • Στοιχεία θεσμικού πλαισίου, στοιχεία διαγωνισμού για την ανάθεση των έργων
  • Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  • Στοιχεία απόκτησης εδαφικών εκτάσεων και απαλλοτριώσεων όπου απαιτείται
  • Στοιχεία ολοκλήρωσης έργων
  • Στοιχεία χωροθέτησης έργων
Το έργο υλοποιήθηκε για την INTRASOFT INTERNATIONAL α.ε