Στα πλαίσια του έργου αναπτύσσεται ένα πλήρως λειτουργικό και επεκτάσιμο GIS. Η χωρική βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει:

  • Ζώνες αντικειμενικών αξιών
  • Ζώνες χρήσεων γης
  • Ζώνες οικιστικού ελέγχου
  • Ισοϋψείς της ΓΥΣ
  • Διατάγματα ρυμοτομίας
  • Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων
  • Υψομετρικές μελέτες
  • Ορθοφωτοχάρτες

Με το πέρας του έργου θα εκπαιδευτούν τα στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς θα παρέχεται και τεχνική υποστήριξη 12 μηνών.