Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed

Το έργο OliveFeed στοχεύει στο σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμων ζωοτροφών από παραπροϊόντα/απόβλητα ελαιουργίας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εκχύλισης και απομόνωσης.

Η αναγκαιότητα για  την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωοτροφών  είναι μεγάλη διότι, η αγορά κατακλύζεται από εισαγόμενες ζωοτροφές αμφιλεγόμενης ποιότητας, σε πολλές περιπτώσεις, και με σημαντικό κόστος για την εθνική οικονομία. Παράλληλα, η ποιότητα των ζωοτροφών συνδέεται άμεσα με την υγεία και την παραγωγικότητα των ζώων, αλλά και το κόστος των παραγόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Συνεπώς η χορήγηση φυτικών εκχυλισμάτων πλούσιων σε αντιοξειδωτικά συστατικά στη διατροφή, θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων ζώων.

Το έργο αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (AVMAP, ΒΙΟΖΩΚΑΤ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας) και 4 ερευνητικών φορέων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με εμπειρία τόσο σε θέματα ελαιουργίας και ζωοτροφών όσο και στην πώληση και προώθηση τέτοιων προϊόντων.

Η εταιρεία AVMap, εκτός του ρόλου της ως φορέας – συντονιστής με την εμπειρία που διαθέτει στη διαχείριση έργων, έχει αναλάβει τη δημιουργία και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ανοικτού κώδικα με εφαρμογές server side, τη διαδικτυακή εφαρμογή – website, την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας για Android & iOS συσκευές, για τη μεταφορά και παρουσίαση δεδομένων σε διαδικτυακή εφαρμογή. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την ανάλυση της εφικτότητας παραγωγής και της εμπορικής διάθεσης των τελικών προϊόντων.

Το έργο OliveFEED υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891).