Ολιστική διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου – ELIADA

Η καλλιέργεια της ελιάς κατά τα τελευταία έτη (2015-2018) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την έξαρση της ασθένειας του γλοιοσπορίου (Colletotrichum spp.). H ζημία στην παραγωγή μπορεί να είναι σχεδόν πλήρης ειδικά σε έτη με υψηλούς πληθυσμούς δάκου όπως το 2018, όπου η ζημία εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 1 δις ευρώ. Τέτοια φαινόμενα αποτελούν πραγματική τροχοπέδη στην προσπάθεια μεγάλων συνεργατικών σχημάτων όπως η ΕΑΣ Λακωνίας που με πολύ προσπάθεια έχουν ξεχωρίσει στην αγορά, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την θέση τους παράγοντας ανταγωνιστικό ποιοτικό προϊόν και σε ποσότητες που να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Στόχοι του έργου ELIADA είναι η ανάπτυξη ενός νέου, ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου, για την ΕΑΣ Λακωνίας, λαμβάνοντας υπόψη:

Τα αποτελέσματα του έργου θα συνεισφέρουν:  

Όλα τα παραπάνω θα ενισχύσουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών φορέων της χώρας μας στην εσωτερική και διεθνή αγορά και συνακόλουθα αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.

Το έργο ELIADA αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών φορέων  (AVMAP GIS A.E. , Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας A.E., BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ). Σημαντική συνεισφορά στην εφαρμογή της ερευνητικής μεθοδολογίας στο έργο, θα έχει και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως ένας από τους υπεργολάβους του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο: https://eliadaolive.gr/

Το έργο ELIADA υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03634).