Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Το έργο ΕΛΙΑΔΑ επικεντρώνεται στην προστασία του Ελληνικού γενετικού υλικού ελιάς μέσω του χαρακτηρισμού του με σύγχρονα, καινοτόμα εργαλεία γονιδιωματικής, φαινομικής, μεταβολομικής και γενετικής. Επίσης, στοχεύει στην αξιοποίηση του με χρήση κλασσικών αλλά και καινοτόμων αγρονομικών και γενετικών προσεγγίσεων που θα διαφοροποιήσουν και θα βελτιώσουν το τελικό προϊόν και την καλλιέργεια προσδίδοντας επιθυμητά αγρονομικά, διατροφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά άμεσης σύνδεσης με το ντόπιο περιβάλλον και την ενδοποιότητα.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των Ελληνικών ποικιλιών ελιάς με στόχο την αυξημένη ανθεκτικότητα σε πραγματικά σενάρια κλιματικής αλλαγής, την παραγωγή διαφοροποιημένων διατροφικά, οργανοληπτικά και ποιοτικά προϊόντων ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς και μακροπρόθεσμα την παραγωγή ή την αξιοποίηση νέων ποικιλιών-κλώνων.

Το έργο αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας Μάρακας-Ελαιουργείο-Καλλιέργεια, AVMap GIS A.E.) και 2 ερευνητικών φορέων (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Όλοι οι φορείς έχουν μεγάλη εμπειρία τόσο σε θέματα καλλιέργειας και ανάλυσης του γενετικού υλικού της ελιάς όσο και στην υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων δημοσιότητας.

Ο ρόλος της AVMap στο έργο επικεντρώνεται στη κατασκευή βάσης δεδομένων και ιστοσελίδας (https://olivegenetics.gr/) ως μέσο διάχυσης και  δημοσιότητας των δραστηριοτήτων του έργου με συνεχή ανανέωση και εμπλουτισμό με υλικό, καθώς και στη διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων για τη καλύτερη επικοινωνία και ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων αλλά και για τη καλύτερη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο ΕΛΙΑΔΑ υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315).