Είδη κτιριακών εγκαταστάσεων

  • Σχολεία
  • Πνευματικά κέντρα
  • Διοικητικές Υπηρεσίες
  • Δημοτικά θέατρα
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις
  • Στέγαστρα χώρων στάθμευσης
  • Σκέπαστρα οποιουδήποτε τύπου
  • Κτίρια Δήμων
  • Κτίρια δημόσιων υπηρεσιών
  • κ.α.

Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια. Η σημαντικότερη εξ’ αυτών αφορά στη δυνατότητα που δίνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αλλά και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 10 kW, σε κτήρια ιδιοκτησίας τους. Αυτό σημαίνει ότι δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις, σχολεία, νοσοκομεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα κλπ μπορούν να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να αποκτήσουν ένα πρόσθετο ετήσιο έσοδο της τάξης των 7.500 € ετησίως, αλλά και να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.