Το σύστημα εναρμονίζεται πλήρως με υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου και τη λογική της σύγκλισης ψηφιακών συστημάτων των δήμων που συγχωνεύθηκαν. Ένα διαδραστικό πολυκαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών   διευκολύνει τους δημότες, μέσω προσωποποιημένων υπηρεσιών στην απρόσκοπτη και άμεση συνεργασία με τον δήμο σε θέματα οργάνωσης πολιτισμικών και αθλητικών εκδηλώσεων, στην άμεση και ανέξοδη επικοινωνία με τους συμπολίτες τους, στην παρακολούθηση των πολιτισμικών και αθλητικών εξελίξεων της τοπικής κοινωνίας, καθώς και στην εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση των εκδηλώσεων.

Τα δεδομένα που καταγράφονται είναι:

  • Το οδικό δίκτυο, τα οικοδομικά τετράγωνα και οι θέσεις πολιτισμικού, τουριστικού, αθλητικού ενδιαφέροντος του δήμου
  • Οι πολιτισμικοί φορείς, οι μουσειακές συλλογές, οι βιβλιοθήκες, τα σχολεία, οι χώροι οργάνωσης εκδηλώσεων, οι τοπικοί σύλλογοι κ.ά., τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το πλήρες προφίλ του
  • Οι χρήστες που θα εγγραφούν για να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες, είτε ως διοργανωτές εκδηλώσεων, είτε ως επισκέπτες

Το GIS Πολιτισμού αποτελείται από τα εξής Υποσυστήματα:

  • Υποσύστημα 1: Εφαρμογή καταχώρησης υποδομών
  • Υποσύστημα 2: Εφαρμογή web-GIS καταγραφής προσωπικών στοιχείων και αιτημάτων
  • Υποσύστημα 3: Εφαρμογή web-GIS αναζητήσεων και παρακολούθησης
  • Υποσύστημα 4: Εφαρμογή τηλεειδοποιήσεων
  • Υποσύστημα 5: Εφαρμογή ανάλυσης και αξιολόγησης αιτημάτων παραχώρησης υποδομών
  • Υποσύστημα 6: Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
  • Υποσύστημα 7: Εφαρμογή web TV