Κράτος – Πολίτες – Επιχειρήσεις

 • Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών
 • Στροφή προς τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
 • Χρήση εύχρηστων εργαλείων – υποδομών ομογενοποίησης δεδομένων

Πολίτες

 • Άμεση διευκόλυνση πολιτών στην καθημερινότητά τους
 • Εξοικείωση των πολιτών με ΤΠΕ, εισαγωγή των μεθόδων αυτών στην καθημερινότητα των πολιτών
 • Μείωση ψηφιακού χάσματος σε όλες τις βαθμίδες
 • Βελτίωση στην ισότιμη πρόσβαση σε πολεοδομικά δεδομένα
 • Προσφορά ευέλικτων και συνεπών υπηρεσιών όλο το 24ωρο
 • Βελτίωση σχέσεων Δημόσιας Διοίκησης – πολίτη
 • Περιορισμός των κοινωνικών ανισοτήτων και σημαντική διευκόλυνση στη συμμετοχή, παρακολούθηση και διεκπεραίωση αιτημάτων σχετικά με την πολεοδομία ιδιαίτερα σε ΑΜΕΑ και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών

Επιχειρηματικότητα

 • Ενίσχυση της ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας
 • Άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων εμπλεκόμενων επιχειρήσεων
 • Μείωση κόστους και χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των εν λόγω συναλλαγών
 • Άμεση πρόσβαση σε αρχείο πολεοδομικών δεδομένων και σχετικών εγγράφων
 • Απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, μέσω απρόσκοπτων και άμεσων διαδικασιών