Μερικά από τα έργα που έχει υλοποιήσει η εταιρεία στα πλαίσια διαχείρισης δικτύων είναι τα εξής:

  • Φορέας Ανάθεσης: Τρικάλων
    GIS Διαχείρισης δικτύου αστικών συγκοινωνιών, ομβρίων υδάτων, τομέων απορριμματοφόρων
    Έτος υλοποίησης: 2004

GIS Διαχείρισης δικτύου οπτικών ινών: Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο εποπτικής χρήσης και λήψεως αποφάσεων. Αξιοποιεί τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία, επιτρέπει ευρεία πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων και βελτιώνει την τεκμηρίωση και ανάλυση του συστήματος.  

GIS Διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού: Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης που αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων, στην αντίστοιχη μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του φορέα ανάθεσης, στην εύκολη καταγραφή βλαβών του συστήματος, στη βελτίωση διαδικασιών διαχείρισης του δημοτικού φωτισμού, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού.