Ανάπτυξη τουριστικού ΓΠΣ χάρτη Δήμου Φούρνων και τυπογραφική αναπαραγωγή του

 

Η AVMap GIS Α.Ε., υλοποίησε για τον Δήμο Θήρας ψηφιακό χάρτη μέσω GIS χρησιμοποιώντας τοπογραφικά, γεωλογικά, γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.

Αναλυτικά χρησιμοποιήθηκαν:

Α.  Τοπογραφικά και Γεωλογικά

 • Χερσαίο Ανάγλυφο (ισοϋψείς ανά 50μ., τριγωνομετρικά & υψομετρικά σημεία)
 • Υποθαλάσσιο Ανάγλυφο (ισοβαθείς, σημεία βαθών)
 • Γεωλογικοί σχηματισμοί, ρήγματα, πτυχές
 • Λιθολογικές ομάδες σχηματισμών

Β.  Γεωμορφολογικά στοιχεία

 • Υδρογραφικό δίκτυο
 • Μορφολογικές κλίσεις επιφανείας
 • Κατολισθήσεις κτλ.

Γ.  Αποτύπωση της παράκτιας ζώνης

 • Κλίσεις παράκτιας ζώνης
 • Λιθολογία της παράκτιας ζώνης (ευδιάβρωτα, δυσδιάβρωτα)
 • Ταξινόμηση ακτών βάσει υλικού (βραχώδεις, αμμώδεις)

Δ.  Περιβαλλοντική Διαχείριση – Ανθρωπογενή στοιχεία

 • Αποτύπωση των υπαρχόντων υποδομών (κύριες-δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες, λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια, λατομεία, θέσεις χωματοληψίας, θέσεις χωματερών, χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων)
 • Αποτύπωση των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και μνημείων
 • Αποτύπωση των τουριστικών περιοχών και άλλων προτεινόμενων για αξιοποίηση
 • Αποτύπωση υφιστάμενων χρήσεων γης
 • Αποτύπωση πιθανών εστιών ρύπανσης

Από αυτά τα δεδομένα προέκυψαν έγχρωμοι θεματικοί χάρτες (Τουριστικός, Γεωμορφολογικός, Γεωλογικός, Περιβαλλοντικός) και διαγράμματα.

PROJECTS

Υπηρεσία InfoΔράση – Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες

Υπηρεσία InfoΔράση – Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες Το έργο της δημιουργίας της

Περισσότερα »
PROJECTS

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Περισσότερα »